دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   ابوالقاسمی

پست الکترونیکی : m-abolghasemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان باستانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه زبانهای باستانی (مقطع دکتری)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

محسن ابوالقاسمی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^